Přeskočit na obsah

Průzkum a grafy I

I.1 Návaznost na RVP (všechny tři hodiny):

  • M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
  • M-9-2-02 porovnává soubory dat
  • M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
  • M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
  • M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
  • M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)

 

Jedná se o blok tří vyučovacích hodin, které můžeme libovolně rozdělit. Žáci se postupně učí najít informaci v grafu a pochopit, jak jsou údaje uspořádány. Následně žák na základě vlastního průzkumu a sběru dat vytváří grafické zobrazení. Na závěr žák interpretuje získaná data a dává do souvislosti s oficiálními výsledky průzkumu v České republice.

I. 2 Pomůcky: kalkulačky, pracovní listy, předtištěné barevné grafy na úvod hodiny, flipy, fixy

I. 3 Klíčová slova: grafy, sběr dat, záznam dat, čtenářská gramotnost, kritéria hodnocení

I. 4 Pracovní list :


II. 1.hodina

Cíl: Žáci najdou informaci v grafu a dávají do souvislosti s dalšími údaji v tomto typu zobrazení.

Důkaz o učení: diskuze nad grafy

I. Diskuze učitele s žáky :

Byli jste účastníci nějakého průzkumu? Kdy a jakého? (Učitel modeluje příklad, kdy šel po ulici a byl tázán na mobilního operátora)

(Ž: telefonicky – na nemoci – cukrovka, léčivé účinky česneku, další na to, jakou jste viděli v poslední době reklamu, další na prací prostředky)

Tušíte, proč to dělají ty průzkumy? Dnes budete dělat také průzkum tady ve škole, zjistíte co nejvíc dat a ty také ještě dneska zpracujeme. (upozornění předem, úkol bude na přestávku)

II. Ve třídě bylo rozmístěno několik grafů.

Se spolužákem z lavice projděte tři různé grafy, které jsou po třídě. Zapište si jednu informaci u toho grafu, který byl pro vás nejzajímavější, či vás něčím překvapil.

a) Sledovanost hudebních televizí

Podotázka: Jaká jsou rizika, když oslovíme nějakou skupinu

b) Cizinci v ČR

(Ž: překvapení nad množstvím ukrajinců, čekali více číňanů a vietnamců, překvapení u dětí – je tu tolik cizinců – VÝBORNÁ učební PŘÍLEŽITOST: A kolik tu vlastně máme cizinců? Je to 100%? )

c) Úbytek lvů  – (Učitel zmiňuje, že tento graf je sloupcový, předchozí byly koláčové nebo kruhové)

III. Sdílení informací vyčtených z grafů 

Učitel promítne na tabuli jeden graf po druhém a zeptá se, kdo měl zrovna u daného grafu nějakou poznámku. Na závěr se učitel zeptá, zda někdo zná ještě nějaký jiný typ grafů, kde se používají, či co dalšího žáky k tématu napadá, či zajímá. 


IV. Dělení do skupin (po trojicích):

Učitel vyzve třídu, ať veřejně navrhuje jména těch, s kterými by rádi spolupracovali právě na matematických úkolech. Navedu je, že kapitán je úspěšný v řešení matematických úloh a zároveň ji dokáže vysvětlit. Dopředu řeknu, že budu chtít jména 8 kapitánů, kteří povedou tým. Ke každému kapitánovi přilosuji pomocí dřívek(viz. hodnocení) další dva členy. 

Metodická poznámka: Tento druh dělení třídy do skupin volíme pouze ve třídě, kde je zcela bezpečná atmosféra.


V. Gradovaná úloha 

Úkol č. 1 z PL: Tento graf dostane každá skupina. K dispozici budou i kalkulačky na zapůjčení. 

ZADÁNÍ : Pokuste se každý SÁM odpovědět na co nejvíce otázek. Až budete mít splněno, co zvládnete prodiskutujte svá řešení postupně ve skupině. Na aktivitu je 10 min, pak budeme prezentovat slovně svá řešení.

LEVEL A: Kolik lidí se zúčastnilo dotazníku?

LEVEL B: Je pravda, že nejméně polovina účastníků sportuje alespoň několikrát týdně?

LEVEL C: Každý ……(doplň) účastník sportuje každý den.

LEVEL D: 12 lidí sportuje čtyřikrát týdně. Kolik je to procent dotázaných?

VI . Závěr 1.hodiny

Úkol č. 2 z PL: Pokuste se jako skupina, co nejpřesněji odhadnout počty procent žáků vaší školy, kteří odpoví na výzkumnou otázku: Jak často sportuješ?

Každý z dotázaných si může vybrat právě jednu činnost

  1. každý den

  2. několikrát týdně

  3. několikrát za měsíc

  4. nesportuji

Přestávka: Probíhá výzkum. Každá skupina si zvolí třídu, kde bude výzkum provádět. S třídou se domluvím, že druhá hodina bude zkrácená o přestávku(ať případně neprudí 🙂

VII. Probíhá výzkum – Úkol č. 3 z PL:  Skupiny provádějí do PL záznam šetření, které provádí o přestávce.